دوره رایگان کریپتو از صفر

Ignore thread '@VitalikButerin: Thread summarizing amazing progress on EIP-4844 (proto-danksharding).This is a crucial first step to massively lower fees on L2, help'

دوره‌های تالاربورس
بالا