دوره رایگان کریپتو از صفر

@cafearzdigital: 💢 So bullish scenario came into play. BTC broke out MAVW and trendline which caused bullish impulse. Target 31500-31800. Then pullbac

  • نویسنده موضوع @cafearzdigital
  • تاریخ شروع
دوره‌های تالاربورس
عقب
بالا