تبلیغات انجمن دیجی بیت

سیگنال کوتاه مدتی 🎯

مونا بزرگی

عضو شناخته شده
اندیکاتورهای تکنیکال اتریوم

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه صعودی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون نزدیک سطح 50 است.

حمایت اصلی: 4050 دلار

مقاومت اصلی: 4250 دلار
 

مونا بزرگی

عضو شناخته شده
اندیکاتورهای تکنیکال اتریوم
MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه صعودی شتاب خود را از دست می دهد.
RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون به سمت سطح 50 در حال اصلاح است.
حمایت اصلی: 4150 دلار
مقاومت اصلی: 4350 دلار
 

مونا بزرگی

عضو شناخته شده
اندیکاتورهای تکنیکال اتریوم

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه صعودی شتاب خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون به سمت سطح 50 در حال اصلاح است.

حمایت اصلی: 4250 دلار

مقاومت اصلی: 4500 دلار
 
تبلیغات نوبیتکس
تبلیغ صرافی کوکوین- دیجی بیت
بالا