Ignore thread 'داده‌های تازه نشان می‌دهد که در بازار نزولی نیستیم؛ اما چرا؟'

بالا